Inschrijf voorwaarden

meldt Speler aan voor de Stichting Rugby Academy MiddenOost (hierna te noemen De Stichting) te Hilversum voor het cursusjaar 2023 – 2024 tegen betaling van € 1.500,= te voldoen in delen (10x) start betaling september of ineens d.m.v. storting of overschrijving op bankrekeningnummer: NL04ABNA0418237425 (ABN AMRO Hilversum) t.n.v. Stichting Rugby Academy MiddenOost o.v.v. naam speler.
Cursusjaar loopt vanaf tweede week start CVO tot door TC bepaalde einddatum. Einddatum wordt mede bepaald door afsluiting schooljaar en/of dat speler aanwezig dient te zijn bij toetsen en/of verplichte schoolevenementen.

Ouder verplicht zich hierbij:

• Speler voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid te (doen) verzekeren en verzekerd te houden.
• Speler sportmedisch te laten keuren door de door De Stichting aangewezen sportarts.
• Op aanwijzing van De Stichting benodigde materialen aan te schaffen voor Speler voor zover billijk en redelijk.
• Naar vermogen inzetbaar te zijn voor nader te verdelen vrijwilligerstaken van De Stichting.

De Stichting verplicht zich hierbij:

• De invulling van het trainingsprogramma te verzorgen.
• De rugby talenten op te leiden tot topsporter.
• Tot het organiseren van trainingen, wedstrijden en andere evenementen.
• Tot het aanschaffen en in stand houden van trainings- en instructiemateriaal voor de beoefening van de rugbysport.
• Het eenmalig verstrekken, bij eerste inschrijving, van een kledingkit (exclusief schoeisel).
• Het (sport)medisch en pedagogisch begeleiden van de talenten.
• Het monitoren van de schoolresultaten van de talenten.
• Het inschakelen van specialisten t.a.v. positie-specifiek trainen.
• Het voeren van een gedegen financieel beleid waarbij wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke ouderbijdrage.

Ouder verklaart zich hiermee bekend:

• Dat aanmelding van Speler een volledige betalingsverplichting van de ouderbijdrage ten bedrage van € 1.500,= meebrengt, ook in geval van niet voortzetten van deelname aan het cursusjaar. In uitzonderlijke gevallen kan aan het bestuur een verzoek worden gedaan tot teruggave of (gedeeltelijke) kwijtschelding van betaling. Beslissingsbevoegdheid voor beëindiging van de betalingsverplichting rust uitsluitend bij het bestuur en zal schriftelijk worden overeengekomen met de Ouder.
• Dat De Stichting zich het recht voorbehoudt om het cursusgeld per automatische incasso te innen.
• Dat De Stichting de deelname van Speler aan één of meerdere activiteiten van de Stichting kan opschorten of beëindigden om redenen van gedrag, sportieve prestatie en/of het niet nakomen van financiële verplichtingen, zonder dat dit tot beëindiging van de betalingsverplichting leidt waarbij redelijkheid en billijkheid gelden.
• Dat inschrijving van Speler gedurende het cursusjaar bij de Topsportschool CVO ‘t Gooi te Hilversum voorwaarde is voor deelname aan de activiteiten van De Stichting gedurende het cursusjaar tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
• Dat selectie in het cursusjaar geen garantie is voor Speler tot selectie voor een volgend cursusjaar en dat De Stichting in alle redelijkheid en billijkheid vrij is in haar selectie, voorts dat aanmelding telkens opnieuw voor een volgend cursusjaar dient plaats te vinden.
• Dat De Stichting vrij is in het inzetten van fotografisch- en ander beeldmateriaal van Speler ten bate van commerciële doelen, sponsoring en/of publicitaire doelen (inclusief sociale media). Daartoe berust het portretrecht van Speler gedurende deelname bij De stichting. Ouder wordt door De Stichting nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid om deze toestemming te weigeren. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van de keuzemogelijkheid onderaan dit inschrijvingsformulier.
• Dat het logo en beeldmerk van De Stichting alleen door derden gebruikt kan worden na schriftelijke toestemming van het bestuur.

Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier, verleent Ouder uitdrukkelijk toestemming aan De Stichting om:

• De volgende persoonsgegevens van de Speler vast te leggen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, E-mailadressen, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer (Ouder), club, bondsnummer Rugby Nederland, appraisals tijdens trainingen en wedstrijden en uitslag sportmedische keuring.
• Bovenstaande gegevens te mogen delen met de door De Stichting aangewezen uitvoerder van sportmedische keuringen, Rugby Nederland, NOC*NSF en de aan de Stichting verbonden fysiotherapeut(en).

De Stichting verbindt zich jegens Ouder om persoonsgegevens te behandelen volgens het Protocol Persoonsgegevens. Dit Protocol kan worden geraadpleegd via de website van De Stichting of worden opgevraagd bij de secretaris van De Stichting. Tevens verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het gestelde in de volgende documenten welke een onlosmakelijk geheel vormen met dit inschrijvingsformulier:

• Huishoudelijk reglement
• Gedragscode
• Blessure protocol

Inschrijving is definitief als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

• Ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier bij ons secretariaat aanwezig is;
• Ingeschreven staan bij Topsport Talent School (LOOT) CVO ’t Gooi te Hilversum;
• Ingevulde motivatietest bij ons secretariaat aanwezig is;
• Verklaring van de sportarts aanwezig is bij ons secretariaat dat Speler is goedgekeurd.